حالا هی به هم بگویید" چرا اینقده می خندی و سر به سر همه می ذاری و جلف بازی در میاری؟"؟بابا این كه رییس جمهور ابرقدرت دنیاست شاده چرا ما نباشیم و ادای آدمهای متشخص و فول دیسیپلین را در بیارییم؟؟

http://www.iranvij.ir/upload/images/pv04vqhux16d1b4ssv.jpg

شاد بودن، تنها انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت